Keress rá!

Oldalak

2018. június 5., kedd

Csillagok

 “Egy: Mindig a csillagokra nézz, ne a lábaidra! Kettő: Ne add fel a munkát, jelentést és célt ad, az élet üres nélküle! Három: Ha olyan szerencsés vagy, hogy megtalálod a szerelmet, ne feledd, hogy ott van és ne dobd el magadtól!”
Stephen Hawking

2018. május 31., csütörtök

Hallgassunk a saját lelkiismeretünkre, és induljunk el magunktól! Mindenki ott, ahol él, szeretettel, jósággal hajoljon le a kereső, kopogtató, segítséget kérő emberekhez, családokhoz! Ezeken a széthullott, sodródó embereken, családokon sokszor egy-egy jó szó, tanács is sokat segít. Istenre figyelő lelkesedéssel tegyük amit tennünk kell.

2018. május 30., szerda

Drága jó Istenem, én arra kérlek, hogy minden testvéremet külön-külön tudjam szeretni, és hogy a metszőkésemmel, földet forgató ásómmal ott, abban a kertben szorgoskodjam, ahol a legnagyobb a gaz, a tavalyról itt maradt terméketlen kóró! Szülőföldem szeretete ott, azzal a talpalatnyi földdel kezdődik, melyen állok, s mely verejtékes munkámtól megszépül, virágba borul!

2018. május 29., kedd

Csend

A csend: sokszor meglenne a kész válaszom, mégsem felelek. Várok, és mindig hálás vagyok Istennek, mert megadja nekem ezt a lehetőséget. Mária megmondhatta volna Józsefnek, hogy a benne lévő gyermek Isten Fia. Keresztelő János, aki még meg sem született, fölismerte, hogy a Megváltó jött el, de Józsefnek, bár Máriával együtt élt, nem volt erről tudomása. És Mária tudta, hogy József el akart menni. Vegyünk példát erről a csodálatos elhatározásról: fékezzük meg nyelvünket, hogy be ne szennyeződjék.

2018. május 27., vasárnap

Szentlélek

Urunk, Jézus Krisztus! Te földi életed során mindig az Atya megdicsőítésére törekedtél. Engedelmességeddel, amely a szenvedések és a halál vállalásában mutatkozott meg, az Atyának szereztél dicsőséget. Ő a halálból való feltámasztással magasztalt fel téged. Urunk, azért küldted el a Szentlelket, hogy a te küldetésedet befejezze, beteljesítse a világban azáltal, hogy a benned hívőket elvezeti a teljes igazságra és az üdvösségre. Segíts minket, hogy földi életünk során a Szentháromságban és Isten szeretetében éljünk! Segíts, hogy földi életünk után eljussunk Isten örökké tartó szeretetébe! 

2018. május 26., szombat

Nálad nélkül semmi vagyok.

Ó, végtelen Szeretet, aki az Atyától és a Fiútól származol, add meg nekem az istengyermekség szellemét, taníts meg arra, hogyan kell mindig Isten gyermekéhez méltóan cselekednem! Maradj bennem! Add, hogy én is mindig benned maradjak, és úgy szerethesselek, ahogyan te szeretsz engem! Nálad nélkül semmi vagyok. Magamtól semmire sem megyek. De egyesíts önmagaddal, tölts el szereteteddel, hogy általad az Atyával és a Fiúval mindig egyesüljek!

2018. május 25., péntek

Jóságos Isten

Légy kegyes gyermekeidhez, isteni Nevelőnk! Add, hogy parancsaid hűséges követői legyünk, a Te képmásodra hasonlítsunk, és amennyire rajtunk áll, Téged mint jóságos Istent, és ne mint kérlelhetetlen bírót ismerjünk meg. Hadd éljünk a Te békédben, és jussunk el a Te Városodba! A kimondhatatlan bölcsességben akarunk élni nappal és éjjel, az utolsó ítélet napjáig dicsérettel Neked hálát adni. Minden jóért, szépért, bölcsért, igazért Neked legyen tisztelet örökké. Ámen.
Alexandriai Szent Kelemen 

2018. május 24., csütörtök

Valóságos Isten

Urunk, Jézus Krisztus! Ha előítéletekkel vagy hitetlenséggel közelednénk feléd, félreismernénk téged. Te közülünk való valóságos ember és közénk jött valóságos Isten vagy. Emberként élted földi életed, emberként viselted el a szenvedéseket és a halált, megmutatva számunkra, hogy miként kell emberként élnünk. Jöjj, taníts bennünket az igazságra és vezess minket az örök életre! Taníts minket a hitre, hogy hitetlenségünk ne akadályozza, hogy közöttünk is csodát tegyél! Segíts minket, hogy az evangéliumhoz méltóan éljünk!

2018. május 23., szerda

Szakadék

Jézus Krisztus, hiszem, hogy igaz Isten és igaz ember vagy. Te vagy az isteni út, mely végtelen biztonsággal hidalja át azt a szakadékot, amely elválaszt engem az Istenségtől. Hiszem, hogy szent emberséged tökéletes és oly hatalmas, hogy engem nyomorúságaim, hiányaim és gyarlóságaim ellenére el tud vezetni oda, ahol te magad vagy: az Atya keblére. Add, hogy hallgassak szavadra, kövessem példádat, és soha el ne szakadjak tőled. 

2018. május 22., kedd

Áldozat vállalás

Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk. Add, hogy életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy feladatainkat készséggel vállalhassuk. 
 

2018. május 21., hétfő

Hatalmas vagy, Uram!

Mindenható uralkodónk, ki mindent nevedért teremtettél, ételt és italt adtál az embereknek, hogy élvezzék, nekünk pedig lélek szerinti ételt és italt adtál, és örök életet Szolgád által! Mindenekelőtt azért adunk hálát néked, mert hatalmas vagy! Dicsőség néked mindörökké! 

2018. május 20., vasárnap

A Lélek fuvallata

A szél életébresztő. Szélcsendben úgy áll és hallgat az erdő, mintha halott volna. De ha átfut a szellő rajta, megszólal az erdő: ugyanazt a dalt zengik a fenyők, bükkök, tölgyek. A sokaságot egy nagy dinamikus létegységbe olvasztó elem ez a szél: a Szentlélek, az isteni Lélek.
 (Nemeshegyi Péter)

2018. május 19., szombat

Pünkösdváró

A Szentlélek bennünk az új szem, amely által meglátjuk Jézus arcán az Isten dicsőségét.
Ő lesz bennünk az új szó, amellyel megvalljuk: Jézus az Úr!
Ő lesz bennünk az új imádság, amellyel azt kiáltjuk: Abba! Édesatyánk!
Ő lesz bennünk az új szeretet, amely által úgy kezdünk szeretni, ahogy Jézus szeretett: határtalanul!
(Nemeshegyi Péter)

2018. május 18., péntek

Sodrásban

"Éljünk a korunkkal!"- ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy sodortassuk magunkat a mindennapi divattal, és hogy együtt ússzunk a tömeg szeszélyeivel!
(H. de Lubac)

2018. május 17., csütörtök

Nem érzés, hanem akarat!

A szeretet nem érzés, hanem akarat. Amikor az ember mindenek fölött akar szeretni, akkor mindenekfölött szeret is! Ha megtörténik, hogy elbukunk a kísértésben, ez arra int, hogy szeretetünk még gyönge. De azt nem jelenti, hogy szeretetünk nem létezik!
(Charles de Foucauld)

2018. május 16., szerda

Ne méricskélj!

Sok keresztény azt kérdezi önmagától: mennyit kell Istennek adnia, és mennyit tarthat meg a világ számára.

 Az igazi keresztény válasz így hangzik: 100%-ot Istennek, és 100%-ot az embernek! Nincs osztozkodás! Isten nem féltékeny az emberre. Amit a legkisebb testvérnek adunk, azt úgy tekinti, mintha neki magának adnánk!
(L. Evelyn)

2018. május 15., kedd

Élet és reménység

A jövendő azoknak a kezében van, akik a holnapi nemzedéknek az élet és a reménység indokait tudják nyújtani.
(II. vatikáni zsinat)

2018. május 14., hétfő

Szent könnyelműség

Kezünk van, és mindent meg akarunk ragadni, amit csak el tudunk érni.Saját vágyainkat keressük, sokat akarunk birtokolni, és így akarunk boldogok lenni. Nem is gondolunk arra, hogy akkor leszünk igazán boldogok, ha gondtalanok vagyunk, szentül könnyelműekké válunk, ha könnyedén le tudunk mondani a legkedvesebb egyéni vágyainkról is. Mert így mindig jobban felismerjük az Istent, és Benne megtaláljuk legigazibb boldogságunkat.
(G. Miller nyomán)

2018. május 13., vasárnap

Gyermek a templomban

Egy anya magával vitte háromesztendős fiacskáját a templomba. A szomszédasszony megjegyezte, hogy a fiúcska még úgysem érti azt, amit ott lát és hall,kár elvinni.
Az édesanya erre így válaszolt:
- Az igaz, hogy a fiam még olyan kicsi, hogy ugyancsak keveset tud Istenről. De a jó Isten tud őróla, ezért elviszem az Ő házába, hogy a közelébe lehessen.
Egy másik nagyszerű édesanya ötéves gyermekének szentképekkel teleragasztott könyvecskét ad a kezébe, amíg a templomban vannak, és így magyarázza meg:
- Otthon hol az édesapja, hol én beszélünk neki a szentképeken látható történetekről és szentekről. Beszélünk az Úr Jézusról, elmondjuk neki az evangéliumi történeteket. A kislányunk aztán a templomban csendben nézegeti a képeket és eszébe jutnak a hallottak.

2018. május 12., szombat

A zajról

A zaj és a lárma korunk egyik legnagyobb ártalma. Nincs ellene védekezés. Lassan megöli mindazt, amit kedvelünk és szeretünk, a zenét, a barátságot, a természet hangját, a szépséget és a reményt.
Régen a lármát megfélemítésre, elkergetésre, kicsúfolásra, harcra és fenyítésre használták. Ugyanakkor a csend a tiszteletadás, az ima, az elismerés, szeretet, meghittség figyelmesség és a tanulás világa volt.
John Hillaby, a filozófus felteszi a kérdést: "Valóban annyira ellenségei vagyunk egymásnak és önmagunknak, ahogyan azt az egyre növekvő zaj és lárma sejtetni engedi?"

2018. május 11., péntek

Kétségbeesés helyett új élet

A háború ezer jaja és szenvedése között talán az egyik legsúlyosabb csapás, amikor egy egyébként teljesen egészséges fiatal katona elveszíti a szeme világát.
Ilyen szeme világát vesztett hős katona volt az első világháborúban Szántó György. Előtte festő volt, művész, akinek létfeltétele a látás. Amikor megvakult, nem engedte át magát a kétségbeesésnek, hanem bámulatos önfegyelemmel új életet kezdett - íróvá lett. Azóta a magyar irodalom már jó néhány remekművet köszönhet a lelki szemével látó alkotóművészek.

2018. május 10., csütörtök

Mit vehetünk pénzen

Arne Garborg, híres norvég író, egyik könyvében a következőket írta le:
- Pénzen sok mindent meg lehet venni, de az is igaz, hogy sok mindent nem.
Pénzért vásárolhatok ennivalót, de nem vehetek egészséges étvágyat. Vásárolhatok orvosságot, de egészséget nem; vásárolhatok párnákat, de lelki örömet nem; szerezhetek ismerősöket, de odaadó barátságot nem. Fogadhatok szolgákat, de nem vásárolhatok hűséget. Szerezhetek testi élvezeteket, de nem vehetem meg a lélek békéjét. Pénzem megvehetem a dolgok külső burkát, de nem vehetem meg a magját, a belső értékét.
Ha összehasonlítom, hogy mit vehetek meg pénzen és mit nem, akkor azt kell mondanom, hogy sokkal több és fölötte értékesebb, mit sem pénzen, sem pedig a világ minden kincséért megvenni lehet.

2018. május 9., szerda

Tökéletesség

„A tökéletességet nem cselekedeteink sokféleségével érjük el, hanem azzal a tökéletes és tiszta szándékkal, amellyel azokat végeztük.”
(Szalézi Szent Ferenc)

2018. május 8., kedd

Az írnok

Az alábbi eset 1896-ban történt Geszten. Tisza István új gazdatisztet vett fel a geszti gazdaságba. Az "úrfi", mint az írnokot szokás nevezni, csak a késő esti órákbna érkezett meg, s aznap már nem tudott jelentkezni. Mivel tudta, hogy a nagyságos úr koránkelő, másnap jókor reggel felment a kastélyba, és keresett egy megfelelő alkalmazottat, hogy bejelentse.
Tanácstalanul ténfergett a folyosón. Egyszer csak nyílik egy közeli ajtó, és egy pápaszemes, kopott ruhás, borostás arcú ember közeledik feléje. Az úrfi első pillanatra látta, hogy ez nem az ő embere, egy ilyen egyszerű szolgát ő nem kérhet meg, hogy jelentse be. Lassú léptekkel elsétált előbbi helyéről. De a pápaszemes odament hozzá.
- Kérem, mit akar?
Az úrfi elhárító mozdulatott tett, rangján alulinak tartotta a feleletet.
- De barátom, mégis szeretném tudni, mit keres itt?
- Ugyan, maga csak menjen a dolgára, ne molesztáljon!
- De mégis, igazán nagyon szeretném tudni, mi járatban van, mert én vagyok Tisza István.
Az úrfi erre majdnem orra bukva, hétrét görnyedve dadogta:
- CS... cs... cs... Cseh Sándor írnok alázatosan jelentem, hogy méltóságos uram gazdaságába szolgálattételre bevonultam.
Cseh Sándor Tiszáéknál harminc évet szolgált, és hamar megtanulta, hogy ne a külső után ítéljen.
(Ách Endre)

2018. május 6., vasárnap

Isten vendége vagy e világon!
mért nem hagyod, hogy a házigazda
minden termét sorra nyitogassa,
minden kincsét rendre megmutassa?