Keress rá!

Oldalak

2017. május 25., csütörtök

Szeretet

A szeretet azokat a könnyeket is meglátja, amelyeket nem sírtak el,
és azokat a kéréseket is meghallja, melyeket nem mertek kimondani.
(Szent-Gály Kata)

2017. május 24., szerda

Csoda

Minden ember egy megmérhetetlen csoda, és a hozzá vezető útnak is csodának kell lennie.
(Erich Fromm)

2017. május 23., kedd

Szeretetből cselekedjünk!

Szeretni amennyire csak lehet, mert ez az igazi erő.
Aki nagyon szeret, nagy dolgokat vihet végbe
és amit szeretetből cselekszünk, az jó.
(Vincent Van Gogh)

2017. május 22., hétfő

Rám mutat

Mikor valakire ujjal mutogatunk, ne feledjük,
hogy a négy másik ujjunk önmagunkra mutat!
(Louis Nizer)

2017. május 21., vasárnap

7.

Ne engedd, hogy türelmetlenségemmel egyetlen lelket is elidegenítsek Tőled!
Engedd, hogy hű maradhassak, áldásos legyen munkám, s azt a Te áldásod kísérje, amint én is naponta könyörgök áldásodért:
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Ámen.

2017. május 20., szombat

6.

Érezzem meg a rám bízottak lelki és testi szükségleteit, és azokat erőmhöz mérten enyhítsem!

2017. május 19., péntek

5.

Szentlélek, világosíts meg engem, hogy a szelídség és szigorúság kellő mértékét tudjam alkalmazni, hogy ne engedjem magam a haragtól elragadtatni, és mindig igazságos maradjak.

2017. május 18., csütörtök

4.

Engedd, hogy hű oltalmazója legyen annak, aki védelmet, vigasztalást és támaszt kíván tőlem!

2017. május 17., szerda

3.

Segíts, hogy egyiküket se részesítsem előnyben, és senkit se mellőzzek!

2017. május 16., kedd

2.

Segíts, hogy példaképül szolgáljak, a haragot kerüljem, és semmi olyat ne kívánjak tőlük, amit magam nem vagyok kész teljesíteni!

2017. május 15., hétfő

Imádság a ránk bízott lelkekért

Istenem, alázattal térdelek előtted, és köszönöm, hogy lelkeket bíztál rám. Adj kegyelmet, hogy türelmesen vezessen őket, s mindannyiuknak a szorgalom, a becsületesség és a keresztény békeszeretet szellemében neveljem!

2017. május 14., vasárnap

"Fűben , virágban, dalban fában,
Születésben és elmúlásban,
Mosolyban Könnyben , porban, kincsben,
Ahol sötét van, ahol fény ég,
nincs oly magasság, nincs olyan mélység
amiben Ő benne nincsen!"

2017. május 13., szombat

Bízz benne

"Ahelyett, hogy nekigyürkőzve erőnek erejével próbálnád irányítani a dolgokat, bízz rá mindent Isten kezére, tudva azt, hogy ő majd elrendezi őket."
Bob Gass

2017. május 12., péntek

„Meglátogattam a nyár folyamán a jó öreg Vértes hegységünket, el-elbarangoltam sűrű tölgyeseiben és mohás sziklákkal telehintett szakadékaiban, hol minden a fölséges Alkotót dicséri.”
Kaszap István

2017. május 11., csütörtök

"Mennyei Atyám! Hálát adok neked az egészséges pihenésért, amellyel megajándékoztál.
Újraébredt lelkem legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint te: mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok, mint akit Te küldtél hozzám.
Ő a testvért lássa bennem, az én szavaimból és tetteimből pedig a krisztusi szeretet sugározzék reá. Senki se távozzék tőlem anélkül, hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem, és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el az önuralmamat, és ne legyek barátságtalan, vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek, és éljen bennem szikrányi humor, hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végezetül add meg, hogy mindenkit legalább parányit vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által. Ámen."

2017. május 10., szerda

Isten, aki – mondják: fűben, vízben, fában
bujkálsz, mint mosoly a szerelmes lányban,
ki a költőknél jobban kinyitottad
nagyanyám két fülét szózatodnak,
nekem, ki mint süket s vak tétova lábon
dülöngtem e pergő világon,
tedd meg nékem is, hogy úgy, mint ő, füleljek
szavadra, s szavadra oly bátran feleljek.
Illyés Gyula

2017. május 9., kedd

"Hiszem, azért vagyunk a világon hogy oldogok legyünk. Csak egy út van a boldogság felé, és ez - másokat boldoggá tenni! Talán sokan túlzónak tartanak, de azt mondom, hogy erőink legjobb befektetése az, hogy az ifjúságot segítjük"
Dékány András: A fiúk királya

2017. május 8., hétfő

"”Istenem, segíts győznöm, de ha bölcsen úgy akarod, hogy ne győzzek, akkor tégy engem, Istenem, jó vesztessé”"

2017. május 7., vasárnap

Jót tenni

Boldogabbak legyenek az emberek Uram, érezze és tudja meg mindenki, akit ma elém küldesz, legyen akár ellenség vagy jó barát, hogy csak a javát akarom, és őszintén megbízhat bennem. Kérlek, adj erőt, hogy a mai napom utolsó percéig mindenkivel csak jót tehessek, hogy elviselhetőbbé, jobbá váljék a világ s körülöttem boldogabbak legyenek az emberek!

2017. május 6., szombat

Alázat

Uram, Jézus, taníts meg engem az alázatos és türelmes várakozásra! Taníts meg engem arra, hogy téged érdemes várnom, a veled való végső találkozást! Taníts meg engem arra, hogy ne azonnali eredményt várjak, hanem türelemmel várjam a te kegyelmed növekedését bennem.

2017. május 5., péntek

Uram, akarod...?

Uram, akarod a kezemet, hogy ez a nap a rászoruló szegények és betegek megsegítésével teljen? Uram, neked adom ma a kezemet. Uram, akarod a lábamat, hogy a mai nap azok látogatásával teljen, akiknek barátra van szükségük? Uram, ma neked adom lábamat. Uram, akarod ma a hangomat, hogy a mai nap beszélgetéssel teljen azokkal, akik a szeretet szavát szomjazzák? Uram, neked adom ma a hangomat. Uram, akarod a szívemet, hogy ez a nap a magányosok szeretetével múljon el, mert hiszen ők is emberek? Uram, ma neked adom a szívemet.
Kalkuttai Szent Teréz

2017. május 4., csütörtök

Gyógyíts

Engedd, én Istenem, hogy a te szent Fiad áldozatának gyümölcsét érezzem. Az igaz hit és a keresztény szeretet által szent Fiadba olts be engem, hogy én őbenne és ő énbennem lakozzék. Engedd, Uram, hogy azt az üdvösséget, amelyet nekünk haláloddal nyertél, magunkhoz kapcsoljuk. Gyógyítsd meg lelki sebeinket; ne utáld meg, irgalmas szamaritánus, háládatlan szolgáidat. Azon szeretetért, mely téged a földre hozott, tisztítsd meg az én bűnös lelkemet.
Pázmány Péter

2017. május 3., szerda

Add...

Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg engem! A kívánságtól, hogy becsüljenek, hogy dicsérjenek, hogy előnyben részesítsenek: szabadíts meg engem! A félelemtől, hogy visszautasítanak, hogy elfelejtenek, hogy szidalmaznak: szabadíts meg engem! Hogy másokat jobban szeressenek, mint engem: add akarnom, jó Jézus! Szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgasd meg könyörgésemet, és alakítsd szívemet a tied szerint!
Merry Del Val

2017. május 2., kedd

Atyám, rád hagyatkozom

Atyám, rád hagyatkozom: tedd velem azt, ami neked tetszik. Bármit teszel is velem, megköszönöm. Kész vagyok mindenre, elfogadok mindent, csak akaratod teljesedjék bennem és minden teremtményedben. Semmi mást nem óhajtok, Istenem! A szeretet sürget, hogy egészen neked adjam magamat, hogy fenntartás nélkül kezedbe helyezzem életemet – határtalan bizalommal, mert te vagy az én Atyám.
Charles De Foucauld

2017. május 1., hétfő

Munkás Szent József

Istenünk, te adtad a törvényt, hogy az ember dolgozzék és részt vegyen teremtő munkádban. Segíts jóságoddal, hogy Szent József példájára és oltalmával úgy dolgozzunk, ahogy megparancsoltad, és elnyerjük tőled a jutalmat, amelyet megígértél. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.