Keress rá!

Oldalak

2017. június 25., vasárnap

Ne add fel

Csak egy szó, egy nyitott kéz, egy mondat kell, egy félmosoly, biztatás, hogy "Ne add fel!"

2017. június 24., szombat

Erőt kértem

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajbajutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra. Semmit sem kaptam, amit kértem - és mindent megkaptam, amire szükségem volt! Imádságom meghallgatásra talált.

2017. június 23., péntek

Befejezem

Befejezem Atyám, befejezem mára, minden kegyelmedért, legyen örök hála. Tisztelet, dicsőség, imadás, dícséret: Neked fölséges Atya, Fiú és Szentlélek. Áldalak Istenem, szentjeiddel áldlak, mert megadtad létét tegnapnak és a mának ... Add, hogy a holnap szent Neveddel kezdjem Uram én Teremtőm, Megváltó Istenem! Befejezem Atyám! Mára befejezem,
örök jóságodért, örök hála legyen! Adjon hálát érte minden teremtményed, és bocsáss meg kérlek, a mi vétkeinket, Atyám, erre kérlek ! Amen

2017. június 22., csütörtök

Add Uram, hogy jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek,
virágot lássak télben, hóban,
ne higgyek a rosszban, csak a
jóban.

A kenyérnek falatját megbecsüljem,
a szenvedők könnyét töröljem,
a holnaptól sose féljek,
az embereknek jobb jövőt reméljek.

Uram,  ki fö
nt vagy a Mennyekben,
úgy tudjak hinni rendületlen,
hogy mindig jó lehessek,
sohase gyűlöljek, csak szeressek.

2017. június 21., szerda

Idő

  1. „Az idő…
Túl lassú azoknak, akik várnak,
Túl gyors azoknak, akik félnek,
Túl hosszú azoknak, akik gyászolnak,
Túl rövid azoknak, akik örülnek,
Ám azoknak, akik szeretnek: örökkévalóság!”


2017. június 20., kedd

Vágysz megértésre?
Próbálj megérteni másokat!
Vágysz dicséretre?
Dicsérj meg másokat!
Vágysz kedvességre?
Légy kedves!

/Böjte Csaba/

2017. június 19., hétfő

????

Minden mély emberi találkozásban négy fontos kérdés rejlik. Először is az, hogy ki vagy te? E mögött pedig van egy még fontosabb kérdés: ki vagy te nekem? És amikor föl tudtam tenni ezt a második kérdést, akkor egyszer csak jön egy harmadik is: ki vagyok én neked? Aztán a harmadik előhozza a negyediket: ki vagyok én?

2017. június 18., vasárnap

"A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal"
(1Kor, 4-6)

2017. június 17., szombat

"Az elmúlt óra érzelmi viharai után, ahogy most a gyermekét figyelte, rádöbbent, mi dolga van a világban: szeretni valakit! Törődni valakivel, segíteni valakinek, enyhíteni a gondjain mindaddig, amíg meg nem tanulja maga megoldani azokat. Feltétel nélkül szeretni őt, hiszen - végül is - ez az élet igazi értelme."
Nicholas Sparks

2017. június 16., péntek

Reggeli imádság

Az Atya,Fiú és Szentlélek nevében kezdem meg ezt az
új napot.Köszönöm, Atyám,hogy ezekkel a testi és lelki tulajdonságokkal alkottál meg engem! Hálát adok néked,
hogy megteremtetted a múló időt, mely halad, és az örökkévalóságba nyílik.
Köszönöm, hogy egyszer majd örökre belemerülök végtelen szeretetedbe, s egy soha el nem 
homályosuló örömet élvezhetek.
Köszönöm a bennem ma újra ébredő reményt, mert a nap folyamán erőmmé lesz minden szenvedésben, nehézségben és problémában.Tudom, hogy semmi sem hiábavaló azok számára,
akik veled vannak és mindenben téged keresnek.
Köszönöm néked a mai nap világosságát, mert az örök világosságra emlékeztet, amelynek nincs alkonya!  Atyám, köszönöm, hogy elküldted a világba Fiadat, Jézus Krisztust, aki azt mondta magáról: Én vagyok a
világ világossága,az út és az igazság vagyok a világ számára.
Atyám köszönöm néked a Szentlelket,akinek segitségével ma a világosságban élhetek,haladhatok az úton, és élhetem az igazságot! Ezen a reggelen, Atyám, hálát adok Mária Édesanyánkért is!Ő a nap új hajnalcsillaga, az új virradat hajnala, a napba öltözött asszony, a holddal a lábai alatt. Benne mutattad meg, mit kínálsz mindannyiunknak. Atyám kérlek, hogy örömmel tudjam ezt a napot kezdeni szereteted fényében!
Add, hogy a te ajándékodként fogadjam!Segíts, hogy örömmel éljem meg a reményben! Adj nekem örömteli erőt a szeretethez, a jótettekhez, a kiengesztelődéshez és a szüntelen vágyakozáshoz utánad,aki a tiszta öröm forrása vagy!
Amen

2017. június 15., csütörtök

Adj türelmet

Assisi Szent Ferenc (Uram, adj türelmet):

Uram, adj türelmet,
Hogy elfogadjam amin nem tudok változtatni,
Adj bátorságot, hogy megváltoztassam,
Amit lehet, és adj bölcsességet,
Hogy a kettő között különbséget tudjak tenni.

Uram, tégy engem békéd eszközévé, 
hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, 
hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, 
hogy összekössek, ahol széthúzás van, 
hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, 
hogy fényt gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, 
hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. 
Ó Uram, segíts meg, hogy törekedjem, 
nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak, 
nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek, 
nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. 
Mert aki így ad, az kapni fog, 
aki elveszíti magát, az talál, 
aki megbocsát, annak megbocsátanak, 
aki meghal, az fölébred az örök életre.
Amen.

2017. június 14., szerda

"Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet,mert abból indul ki minden élet,." Péld 4,22

2017. június 11., vasárnap

Szentháromság

Urunk, Jézus Krisztus! Te egykor parancsba adtad az apostoloknak, hogy elmenvén az egész világra tegyenek minden embert tanítványoddá és kereszteljék meg őket. Az Egyház, amelynek tagja vagyok, minden korban ezt a parancsot igyekszik teljesíteni, tehát parancsod és kérésed nekem is és minden keresztény embernek szól. Segíts minket, hogy – miközben hittel valljuk a három isteni személyt – éljünk is egységben az Atyával, a Fiúval és a Szentlélekkel! Segíts minket életünk során, hogy eljussunk az örökkévalóságba! 

2017. június 10., szombat

Jelenlét

Úr Jézus, köszönjük, hogy közöttünk való jelenléteddel ajándékozol meg. Utunkon erősítesz és bátorítasz. Add, hogy mélyen tudatában legyünk jelenlétednek. Küldő szavadra örömmel válaszoljunk minden cselekedetünkkel. Adj nekünk bölcsességet és alázatot, hogy felismerjük jelenlétedet más testvéreink között is. Tégy eggyé bennünket! 

2017. június 9., péntek

Tanúság

Feltámadt Urunk, Jézus Krisztus! A veled való találkozás egykor megerősítette az apostolokat a szeretetben. Új hit és új remény ébredt bennük. Új erőre gyulladtak a te szeretetedtől, majd pedig pünkösdkor megkapták a Szentlélek ajándékát, hogy erős lélekkel végezzék az evangélium hirdetését és az emberhalászatot. Új élet kezdődik számomra is. Adj nekem erőt ahhoz, hogy végigfussam pályámat, és teljesítsem azt a feladatot, amelyet rám bízol, hogy tanúságot tegyek az evangélium igazságáról a reményvesztett embereknek.

2017. június 8., csütörtök

Helyes kérés

Kérünk Urunk, Istenünk, taníts meg bennünket arra, hogy helyesen kérjük tőled azt, ami javunkra szolgál! Te kormányozd életünk hajóját magad felé, minden viharvert lélek csendes kikötője! Mutasd meg az irányt, amerre mennünk kell! Újítsd meg bennünk az engedelmesség lelkületét!

2017. június 7., szerda

Követlek

Istenem, csodálatos gondviselésed által mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy Krisztus testének tagjaivá váljunk. Minden egyes tagnak öröktől fogva meghatároztad a maga feladatát, számolva minden ember adottságával. Ebben a rendben örök előrelátásoddal részemre is kijelöltél egy helyet, ahol szolgálnom kell. Uram, készen állok erre a szolgálatra! Kívánj tőlem akár csöndes, hangtalan munkát, akár hősi elszántságot, nagy áldozatokat: követlek, Uram!

2017. június 6., kedd

Tudatos vállalás


Istenünk! Fiad, Jézus Krisztus vállalta a kereszt súlyát. Odaadta értünk az életét. Taníts meg minket, Istenünk, hogy mindennapjainkban készségesen vállaljuk az áldozatot. Nem beletörődést, hanem tudatos vállalást kívánsz tőlünk. Add, hogy életünket Krisztus szerint alakíthassuk. Add, hogy életünket értelmesen tudjuk leélni. Add, hogy feladatainkat készséggel vállalhassuk.

2017. június 5., hétfő

Szeretetre hív

A Szentlélek arra ösztönöz minket, hogy találkozzunk a másikkal, meggyújtja bennünk a szeretet tüzét, Isten szeretetének misszionáriusává tesz minket.
(XVI. Benedek pápa)

2017. június 4., vasárnap

Pünkösdi ajándék

Felfogóképességünk korlátozott, ezért a Szentlélek küldetése az, hogy az Egyházat újra és újra, generációról generációra bevezesse Krisztus nagy titkainak nagyszerűségébe.
(XVI. Benedek pápa)


2017. június 3., szombat

Cél és út

Minden döntésnek következménye van. Ha vállalod a célt, akarnod kell az utat is!
(Böjte Csaba)

2017. június 2., péntek

Elengedés ideje

Nagyapám mondogatta, hogy a boglyát nemcsak rakni kell, hanem be kell tudni "hegyezni". Érezni kell, hogy most már elég nagy, és a vele való munkát be kell tudni fejezni úgy, hogy a szél fel se döntse, és az eső be se áztassa. Az életünkben is olykor eljön az elengedés ideje.
(Böjte Csaba)

2017. június 1., csütörtök

Ami igazán rombol

Az embereket nem a szegénység teszi tönkre, hanem az, ha nincs szeretet, odafigyelés, gondoskodás a családban. Az nem baj, ha szegények vagyunk, az a baj, ha szeretetlenek vagyunk, ha kapcsolataink kihűlnek, ha feladjuk küzdelmeinket, ha megkeseredünk.
(Böjte Csaba)

2017. május 31., szerda

A humor az igazság fűszere!

Fontos, hogy ne feledjük: az elvek, igazságok olyanok, mint az ételek: az élet finom derűje, jókedve, humora, egy-egy csattanós poén adja meg a tápláló igazságoknak az ízét, zamatát. Fűszer nélkül a legtáplálóbb ételt is nehéz legyűrnünk még a saját torkunkon is.
(Böjte Csaba)

2017. május 30., kedd

Mérföldkő

A boldogságra vezető út köveire kellene rámutatnunk: az az ember boldog, aki igazán, tiszta szívvel tud szeretni. Az az ember boldog, aki meg tud bocsátani. Az az ember boldog, aki örömmel tud nagylelkű lenni, és bölcsen tud dönteni. Az "igen", amit a szeretet útján megfogadunk, a boldogságra vezető út fontos mérföldköve!
(Böjte Csaba)